Loading...

Terms and Conditions

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Garant Tweewielers VOF
Laan van Meerdervoort 612
2564 AK s-Gravenhage
070 - 780 9 780
[email protected]
http://garanttweewielers.nl/
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder inschrijving  66369614. Vestiging s-Gravenhage is ingeschreven onder vestigingsnummer 000032800495
.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Garant Tweewielers VOF en op elke tot stand gekomen bestelling via de webwinkel van Garant Tweewielers VOF en overige bestellingen tussen Garant Tweewielers VOF en de klant;

Door het plaatsen van een bestelling op de website van Garant Tweewielers VOF geeft de klant te kennen met deze algemene leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en het privacybeleid akkoord te gaan;

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod van Garant Tweewielers VOF is vrijblijvend. Garant Tweewielers VOF is dan ook gerechtigd het aanbod te wijzigen;

Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid;

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Garant Tweewielers VOF niet;

Alle beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

Een overeenkomst tussen Garant Tweewielers VOF en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst, waarmee de klant deze algemene voorwaarden en het privacybeleid heeft geaccepteerd;

Garant Tweewielers VOF kan, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Garant Tweewielers VOF is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen;

Garant Tweewielers VOF treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige digitale omgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Garant Tweewielers VOF heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken en dit binnen 24 uur per mail aan ons te melden. Schades die na 24 uur worden gemeld zullen volledig voor rekening komen van de klant.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Garant Tweewielers VOF retourneren, conform de door Garant Tweewielers VOF verstrekte instructies;

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Garant Tweewielers VOF. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels de verstrekte instructies welke vermeld staan op de website;

Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit;

De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Garant Tweewielers VOF. Enkel de kosten van de terugzending (€ 79,95) komen voor rekening van de klant. Tegoeden die voortvloeien uit een retour of ruiling zullen door Garant Tweewielers VOF zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald;

Meer informatie rondom de procedure is te vinden op de pagina verzenden en retourneren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:
● In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
● Artikelen met gebruikerssporen;
● Producten met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
● Beschadigingen die door de koper zijn aangebracht;
● Fietsen waar meer dan 10km op is gereden.

Artikel 7 – Geldende tarieven

Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Garant Tweewielers VOF zijn in Euro’s, inclusief 21% en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven;

Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend;

Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. Garant Tweewielers VOF is niet verplicht het artikel volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL of eventuele andere betaalmethoden;

Bij betaling via iDEAL is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling;

Bij een overboeking via de bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij Garant Tweewielers VOF binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.

Garant Tweewielers VOF behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden;

Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Garant Tweewielers VOF de bestelling goed ontvangen heeft. Soms komt een orderbevestiging terecht in de spambox en soms wordt deze tegengehouden door een spamfilter;

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld betaalgegevens onverwijld aan Garant Tweewielers VOF te melden.

Artikel 9 – Levering en verzending

Garant Tweewielers VOF neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van bestellingen;

Garant Tweewielers VOF streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, maar houd rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen;

Alle levertermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de genoemde verzendtermijn zal Garant Tweewielers VOF dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar maken per e-mail. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijving van de termijn geeft de klant geen recht op annulering van de bestelling of schadevergoeding;

Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten;

Alle bestellingen gedaan bij Garant Tweewielers VOF worden verzonden via een externe bezorgdienst;

Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (er wordt altijd bij het artikel vermeld dat het om een nabestelling gaat), dan wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Garant Tweewielers VOF de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht;

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders overeengekomen;

Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet uitgevoerd kan worden, zal Garant Tweewielers VOF het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 10 – Garantie

Garant Tweewielers VOF staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Garant Tweewielers VOF doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Garant Tweewielers VOF daar niet aansprakelijk voor. In het privacybeleid lees je welke gegevens Garant Tweewielers VOF van jou verzamelt op het moment dat je onze website gebruikt of een bestelling bij ons plaatst en waarom we deze gegevens verzamelen. Wil je hier meer over weten? Mail ons dan op [email protected]

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Garant Tweewielers VOF, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;

Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Garant Tweewielers VOF om deze de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen en indien nodig in overleg te treden met de leverancier van het artikel;

In geval van een geschil of een klacht zal Garant Tweewielers VOF deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Garant Tweewielers VOF en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons privacy policy.
Logo

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwkomers, speciale aanbiedingen en onze promoties.