Loading...

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - DEFINITIES
Artikel 2 - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 3 - AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
Artikel 5 - ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4
Artikel 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN
Artikel 7 - TERMIJNEN
Artikel 8 - VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
Artikel 9 - GARANTIE EN CONFORMITEIT
Artikel 10 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 
Artikel 11 - HUUR- EN LEENFIETSEN
Artikel 12 - KLACHTEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN, VERHUUR EN FACTUREN
Artikel 13 - OVERMACHT
Artikel 14 - OPSCHORTING EN ONTBINDING
Artikel 15 - PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
Artikel 16 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Artikel 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 18 - PAND- EN RETENTIERECHT
Artikel 19 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Garant Tweewielers: de vennootschap onder firma Garant Tweewielers, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Laan van Meerdervoort 612, 2564 AK te 's-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66369614.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Garant Tweewielers een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Garant Tweewielers en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Garant Tweewielers zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten, het verrichten van Werkzaamheden en/of de verhuur van fietsen, waaronder het uitlenen van fietsen mede begrepen.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Garant Tweewielers en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Garant Tweewielers en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval een bestelling rechtstreeks middels de webshop van Garant Tweewielers (www.garanttweewielers.nl). Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Garant Tweewielers geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de Consument de contactgegevens van Garant Tweewielers op internet en per e-mail of telefonisch een Overeenkomst sluit.
 7. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door Garant Tweewielers aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, fietsen, fietsonderdelen en accessoires.
 8. Werkzaamheden: de werkzaamheden waartoe Garant Tweewielers zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Klant heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, reparatie en onderhoud van fietsen.
 9. Gehuurde: de in het kader van de Overeenkomst door Garant Tweewielers aan de Klant verhuurde dan wel uitgeleende en aan Garant Tweewielers in eigendom toebehorende en blijvende fiets of fietsen, inclusief bijbehoren.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Garant Tweewielers, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 - AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Garant Tweewielers is vrijblijvend, ook in geval het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Offertes van Garant Tweewielers zijn, onverminderd het bepaalde in lid 2, geldig tot 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is aangegeven. Garant Tweewielers kan een Klant om willekeurige redenen weigeren en is dan ook nimmer verplicht tot het sluiten van een Overeenkomst met de Klant. Daarnaast kan Garant Tweewielers zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog intrekken. In geval in zodanig geval reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in geval van een bestelling in de webwinkel van Garant Tweewielers, zal Garant Tweewielers onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling zorgdragen.
 2. Indien Garant Tweewielers de Klant een aanbod heeft gedaan voor reparatie van een fiets en in het kader waarvan de betreffende fiets al op locatie van Garant Tweewielers aanwezig is, is dit aanbod gedurende twee werkdagen na het uitbrengen van het aanbod geldig. Indien de Overeenkomst ter zake reparatie na die twee werkdagen tot stand komt dan wel een dergelijke Overeenkomst niet tot stand komt binnen de genoemde termijn, is de Klant voor elke dag dat de fiets ongebruikt bij Garant Tweewielers gestald is, stallingkosten van € 10,- verschuldigd.
 3. Aan een aanbod van Garant Tweewielers dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Klant geen rechten ontlenen.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Garant Tweewielers op de eventueel daartoe door Garant Tweewielers aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Garant Tweewielers, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Garant Tweewielers anders aangeeft.
 5. Indien Garant Tweewielers de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging daarvan verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 6. Indien de Klant de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. In geval van de verkoop en levering van Producten, vangt de bedenktijd aan op de dag dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen. In andere gevallen, zoals een Overeenkomst op Afstand betreffende het verrichten van Werkzaamheden of het huren van een fiets, vangt deze bedenktijd aan op de dag waarop de Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen. 
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van:
  A) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  B) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
  C) een Overeenkomst op Afstand die voorziet in het verrichten van Werkzaamheden of het verhuren van een fiets, na nakoming van de Overeenkomst op Afstand, mits:
  - de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  - de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Garant Tweewielers de Overeenkomst op Afstand is nagekomen. 
  D) een Overeenkomst ten aanzien waarvan het herroepingsrecht voor het overige krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. Uitvoering binnen de bedenktijd van 14 dagen van een Overeenkomst op Afstand die voorziet in het verrichten van Werkzaamheden of het verhuren van een fiets, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 4. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de Consument Garant Tweewielers een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst op Afstand dat door Garant Tweewielers is nagekomen:
  A) op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, in geval van Werkzaamheden;
  B) tot het moment van teruglevering door de Consument van de gehuurde fiets. 
 5. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand herroepen door gebruikmaking van het door Garant Tweewielers aangeboden modelformulier voor herroeping of middels een andersoortige ondubbelzinnige verklaring op een duurzame gegevensdrager, een verzoek in te dienen bij Garant Tweewielers. Zo spoedig mogelijk nadat Garant Tweewielers in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Garant Tweewielers de herroeping van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen. Op de Consument rust de bewijslast dat de Overeenkomst op Afstand tijdig en conform vorenstaande is herroepen.
 6. In geval van geleverde Producten dient de Consument gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de betreffende Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 7. Geleverde Producten dient de Consument onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Garant Tweewielers te retourneren.
 8. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 6. Garant Tweewielers is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 9. Teruglevering van Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 5 heeft herroepen.
 10. De kosten van retournering van Producten komen voor rekening van de Consument.
 11. Garant Tweewielers zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de eventueel terug te leveren Producten door Garant Tweewielers zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 5 - ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.
 2. Verkochte onderdelen en fietsen kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 5, tot 14 dagen na de dag van levering worden geruild of geretourneerd. Onderdelen en fietsen dienen ongebruikt te zijn en met fietsen dient dus niet te zijn gefietst. De Producten dienen binnen deze termijn van 14 dagen aan Garant Tweewielers te zijn teruggeleverd. De Klant dient de Producten naar de winkel terug te brengen. Teruglevering geschiedt voor rekening en risico van de Klant.
 3. Ruilen of retourneren is uitsluitend mogelijk indien de betreffende Producten ongebruikt en onbeschadigd zijn en in eventuele originele verpakking, inclusief alle geleverde bijbehoren en onder overlegging van de aankoopbon of factuur, aan Garant Tweewielers zijn teruggeleverd. In geval van na teruglevering door Garant Tweewielers geconstateerde beschadigingen of tekorten, is Garant Tweewielers gerechtigd de ruiling of retournering alsnog te weigeren. Na terugontvangst van de te ruilen of te retourneren Producten beoordeelt Garant Tweewielers dan ook of hij de ruiling of retournering accepteert, bij gebreke waarvan Garant Tweewielers niet gehouden is tot enige restitutie of kwijtschelding.
 4. In geval de Klant een Overeenkomst na ondertekening van een aankoopbevestiging en vóór levering annuleert, is hij, onverminderd het bepaalde in lid 5, 10% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 5. Speciaal voor de Klant bij een toeleverancier van Garant Tweewielers bestelde Producten door de Klant moeten worden afgenomen en volledig moeten worden betaald.
 6. Indien de Klant overgaat tot annulering van een Overeenkomst anders dan voorzien in de vorige leden van dit artikel, is Garant Tweewielers gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Garant Tweewielers tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant is gehouden om alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Garant Tweewielers voorgeschreven wijze, aan Garant Tweewielers te verstrekken. De Klant staat in voor de juistheid van alle door haar aan Garant Tweewielers verstrekte informatie.
 2. De Klant dient Garant Tweewielers voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

Artikel 7 - TERMIJNEN

 1. Garant Tweewielers spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Klant heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Garant Tweewielers treedt niet eerder in dan nadat de Klant Garant Tweewielers Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Garant Tweewielers na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Garant Tweewielers voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Garant Tweewielers gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

Artikel 8 - VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de daartoe overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. 
 2. Garant Tweewielers is gerechtigd om bestellingen van Producten in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4, voor zover van toepassing, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren bestelde Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Garant Tweewielers verschuldigde bedrag te voldoen. 
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Garant Tweewielers gerechtigd de Producten voor rekening van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Garant Tweewielers verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Klant zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, komen dan ook voor rekening van de Klant.
 5. Het eventueel aan de aankoop van een fiets verbonden servicepakket is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij overdracht door de Klant van een fiets waaraan een servicepakket verbonden is, komen de rechten die uit het servicepakket voortvloeien te vervallen.

Klachten

 1. De Klant dient op het moment van leveren van een Product, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en) dan wel de Producten naar oordeel van de Klant niet vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, dient de Klant daarvan onmiddellijk, althans binnen een werkdag na de levering mededeling te doen aan Garant Tweewielers en in geval van beschadiging van de Producten, duidelijke foto’s toe te sturen. In geval de Producten op locatie van Garant Tweewielers worden geleverd, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deze vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Klant zijn meegenomen.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Garant Tweewielers te zijn ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Garant Tweewielers is geklaagd.
 4. Indien de Klant niet tijdig of overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Garant Tweewielers uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

Artikel 9 - GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De garantie op Producten is beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (en van het eventuele servicepakket deel uitmakende) garantie, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Garant Tweewielers kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. De garantie op uitgevoerde reparatiewerkzaamheden bedraagt zes maanden na teruglevering van de fiets, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Op het vervangen van binnenbanden en Werkzaamheden waarvoor de Klant zelf onderdelen heeft geleverd, is geen garantie van toepassing.
 3. Een aanspraak op basis van eventuele garantie of non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het betreffende Product of de opgeleverde reparatiewerkzaamheden het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Garant Tweewielers toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onderhoud in strijd met het eventuele servicepakket, onderhoud of gebruik in strijd met de overige voorschriften of aanwijzingen van Garant Tweewielers of de fabrikant van het Product en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder begrepen reparaties die niet door of met voorafgaande Schriftelijke instemming van Garant Tweewielers zijn uitgevoerd.
 4. In geval van een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit, zal Garant Tweewielers kosteloos voor herstel of vervanging van het (op)geleverde zorgdragen. Kosten van vervangend vervoer komen uitsluitend voor rekening van Garant Tweewielers indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen of deel uitmaakt van het eventuele servicepakket.
   

Artikel 10 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

 1. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd gedurende de normale werkuren en op locatie van Garant Tweewielers.
 2. Teneinde de Werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de Klant ervoor in dat hij de fiets waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Garant Tweewielers stelt.
 3. Men dient zich bij het afhalen van de fiets te legitimeren door de reparatiebon of een geldig legitimatiebewijs te tonen. In plaats daarvan kan ook op andere wijze worden aangetoond dat de betreffende persoon gerechtigd is de fiets af te halen. Garant Tweewielers is gerechtigd de fiets niet mee te geven indien hij gerede twijfel heeft dat de betreffende persoon bevoegd is om de fiets af te halen.
 4. Indien de Klant de fiets niet afhaalt binnen vijf werkdagen nadat Garant Tweewielers hem ervan op de hoogte heeft gesteld dat fiets voor afhalen gereeds staat, is Garant Tweewielers gerechtigd een vergoeding wegens stallingskosten ten bedrage van € 10,- per dag aan de Klant in rekening te brengen.
 5. In geval van reparatie bepaalt Garant Tweewielers zelf of bepaalde onderdelen wel of niet nodig zijn. Indien de Klant van mening is dat bepaalde onderdelen niet nodig zijn geweest, biedt dit de Klant geen recht op enige kwijtschelding of restitutie.

Artikel 11 - HUUR- EN LEENFIETSEN

 1. Een Overeenkomst betreffende verhuur of uitlenen van een of meerdere fietsen wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd en eindigt van rechtswege door verstrijken van deze looptijd. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te verlengen, dient dit voor het verstrijken van de looptijd te worden aangevraagd bij Garant Tweewielers. Garant Tweewielers is te allen tijde gerechtigd een dergelijk verzoek van de Klant te weigeren.
 2. Tussentijdse opzegging door de Klant van een Overeenkomst betreffende verhuur van een fiets is mogelijk, mits de opzegging plaatsvindt per e-mail of WhatsApp met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur.
 3. Levering en teruglevering van het Gehuurde geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging door of namens Garant Tweewielers, geschiedt zulks op het door de Klant aangegeven afleveradres. In geval van afhalen van het Gehuurde door of namens Garant Tweewielers na afloop van de Overeenkomst, geschiedt dit op hetzelfde adres. In de bedoelde gevallen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en adres een persoon aanwezig is die bevoegd is het Gehuurde in ontvangst te nemen c.q. mee te geven.
 4. Terugbrengen van het Gehuurde door de Klant tijdens openingstijden van Garant Tweewielers dient in de winkel te geschieden. Terugbrengen van het Gehuurde door de Klant buiten openingstijden van Garant Tweewielers dient voor de deur te geschieden aan de daarvoor bestemde nietjes, waarbij de sleutel in de aanwezige sleutelkluis gedeponeerd dient te worden.
 5. De Klant verklaart het Gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd. Behoudens normale slijtage, dient de Klant het Gehuurde gedurende de periode dat het Gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het Gehuurde aan hem is geleverd. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Klant bekend te zijn met de werking van het Gehuurde en erkent de Klant dat het Gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor zij het Gehuurde huurt.
 6. De Klant dient het Gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het Gehuurde.
 7. De Klant zal als een goed huurder voor het Gehuurde zorgdragen. De Klant is te allen tijde verplicht Garant Tweewielers dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het Gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het Gehuurde te laten inspecteren.
 8. Indien door Garant Tweewielers aan de Klant omtrent het gebruik van het Gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de Klant gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
 9. Het is de Klant niet toegestaan om het Gehuurde onder te verhuren of door of uit te lenen of anderszins ter beschikking van derden te stellen.
 10. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Klant in de verhouding tot Garant Tweewielers in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Klant de feitelijke macht over het Gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 11. Indien zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst een storing of gebrek in of aan het Gehuurde voordoet, dient Klant dit direct te melden aan Garant Tweewielers. Het is de Klant niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het Gehuurde. Indien storingen of gebreken in of aan het Gehuurde niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Garant Tweewielers, is de Klant, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, volledig aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is. 
 12. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de fiets verzekerd aan de Klant beschikbaar is gesteld, verklaart de Klant zich bekend met het feit dat het Gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het Gehuurde aan de Klant beschikbaar is gesteld.
 13. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het Gehuurde is de Klant verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan Garant Tweewielers. Tevens zal de Klant in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Garant Tweewielers doen toekomen. Indien de Klant de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is hij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Garant Tweewielers die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
 14. De Klant vrijwaart Garant Tweewielers van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het Gehuurde.
 15. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het Gehuurde, is de Klant verplicht de schade die Garant Tweewielers daardoor lijdt, te vergoeden, tenzij de fiets door Garant Tweewielers verzekerd aan de Klant beschikbaar is gesteld en de betreffende verzekeraar de schade aan Garant Tweewielers daadwerkelijk uitkeert. Het eventuele eigen risico van Garant Tweewielers uit hoofde van de betreffende verzekering, komt evenwel wel voor rekening van de Klant.

Teruglevering en schade

 1. De teruglevering van het Gehuurde dient te geschieden uiterlijk op de dag dat de Overeenkomst eindigt. In geval van niet tijdige teruglevering, is de Klant tot de dag van teruglevering een boete verschuldigd van 200% van het overeengekomen of gebruikelijk door Garant Tweewielers gehanteerde huurtarief per 24 uur voor de betreffende fiets, een en ander onverminderd het recht van Garant Tweewielers om volledige schadevergoeding te vorderen, waaronder mede begrepen de kosten voor het (laten) terughalen van het Gehuurde en het eventueel moeten inhuren van fietsen bij een externe partij om verplichtingen jegens andere Klanten na te kunnen komen. 
 2. Totdat het Gehuurde na afloop van de Overeenkomst feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Garant Tweewielers, komt alle risico van verlies en beschadiging van het Gehuurde voor rekening van de Klant, ook voor zover het Gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Garant Tweewielers, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mochten bevinden. Indien het Gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Garant Tweewielers worden teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de Klant zijn gesteld, is de Klant aansprakelijk voor alle door Garant Tweewielers gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Garant Tweewielers om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen. Vorenstaande geldt tenzij de fiets door Garant Tweewielers verzekerd aan de Klant beschikbaar is gesteld en de betreffende verzekeraar de schade aan Garant Tweewielers daadwerkelijk uitkeert.
 3. Indien bij teruglevering van het Gehuurde deze niet direct door of namens Garant Tweewielers gecontroleerd worden op schade, zal Garant Tweewielers dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het Gehuurde waarvoor de Klant krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de Klant.

Artikel 12 - KLACHTEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN, VERHUUR EN FACTUREN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de hoogte van factuurbedragen en op Overeenkomsten voor zover deze voorzien in Werkzaamheden of verhuur van fietsen.
 2. De Klant is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Garant Tweewielers binnen vijf dagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk bij Garant Tweewielers in te dienen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Garant Tweewielers ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Klant geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Garant Tweewielers ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Garant Tweewielers te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Klant om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Garant Tweewielers uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

Artikel 13 - OVERMACHT

 1. Garant Tweewielers is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Garant Tweewielers bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Garant Tweewielers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Garant Tweewielers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Garant Tweewielers in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Garant Tweewielers gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van verhuur of uitlening van een fiets is de Klant verplicht mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan de beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 3. Voorts is Garant Tweewielers gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Garant Tweewielers op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Klant kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Garant Tweewielers dientengevolge lijdt, te vergoeden. 
 6. Indien Garant Tweewielers de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar en is Garant Tweewielers, indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in verhuur of uitlenen van een fiets, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het Gehuurde onmiddellijk terug te halen.

Artikel 15 - PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN


 1. In geval van reparatiewerkzaamheden geldt de door Garant Tweewielers opgegeven prijs als richtprijs. Indien de opgegeven prijs meer dan € 50,- bedraagt, mag deze richtprijs zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant met 20% worden overschreden. Indien de opgegeven prijs minder dan € 50,- bedraagt, zal vooraf uitdrukkelijk worden overeengekomen met welk bedrag deze prijs mag worden overschreden zonder naderde voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Garant Tweewielers in deze algemene voorwaarden en anderszins vermelde en door de Klant verschuldigde bedragen exclusief btw, tenzij de Klant een Consument is, in welk geval deze bedragen inclusief btw zijn.
 3. In geval van de verkoop van Producten en verhuur van fietsen dient volledige vooruitbetaling plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en met dien verstande dat Garant Tweewielers een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 4. Garant Tweewielers is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Garant Tweewielers. 
 5. Betalingen dienen te geschieden op een van de daartoe door Garant Tweewielers aangewezen wijzen en op het door Garant Tweewielers aangegeven moment of binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Garant Tweewielers een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 6. Garant Tweewielers is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 7. De Klant is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Klant handelt in hoedanigheid van Consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 16 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Garant Tweewielers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Klant verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Garant Tweewielers kan worden toegerekend.
 2. In het kader van de uitvoering van Werkzaamheden is Garant Tweewielers uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Garant Tweewielers. Onder meer voor schade tijdens de Werkzaamheden ontstaan aan andere onderdelen van de betreffende fiets, is Garant Tweewielers niet aansprakelijk. 
 3. In verband met de uitvoering van Werkzaamheden is de Klant zelf verantwoordelijk voor het verwijderen/weghalen van (waardevolle) spullen van de fiets. Garant Tweewielers is niet aansprakelijk voor verlies van spullen die op, aan of in de fiets zaten.
 4. Garant Tweewielers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Klant zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of door bemiddeling van Garant Tweewielers is gebeurd, zoals in geval van verzekeringsovereenkomsten waarbij Garant Tweewielers bemiddelt.
 5. Garant Tweewielers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 6. Mocht Garant Tweewielers aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Garant Tweewielers te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Garant Tweewielers hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Garant Tweewielers ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Garant Tweewielers is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk nakomen van de Overeenkomst. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Garant Tweewielers beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Garant Tweewielers betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Garant Tweewielers meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Garant Tweewielers daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Garant Tweewielers dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Garant Tweewielers een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De Klant vrijwaart Garant Tweewielers van aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Garant Tweewielers toerekenbaar is. Indien Garant Tweewielers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Garant Tweewielers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Garant Tweewielers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Garant Tweewielers en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde Producten blijven eigendom van Garant Tweewielers totdat de Klant ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens Garant Tweewielers is nagekomen.
 2. Het de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Garant Tweewielers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde, terstond volledig opeisbaar. 
 5. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Garant Tweewielers of door Garant Tweewielers aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Klant dient Garant Tweewielers op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 6. Als de Klant, nadat de Producten door Garant Tweewielers aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 18 - PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Garant Tweewielers heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de fiets van de Klant die Garant Tweewielers in verband met de Overeenkomst onder zich heeft. Tegenover de Klant kan Garant Tweewielers het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 2. Een fiets van de Klant die Garant Tweewielers in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekt hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Klant heeft.

Artikel 19 - SLOTBEPALINGEN

 1. Indien een klacht in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
 2. Garant Tweewielers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Garant Tweewielers een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Klant een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat Garant Tweewielers Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6.  Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons privacy policy.
Logo

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwkomers, speciale aanbiedingen en onze promoties.